Sword Art Online (SAO): "Kirito-kun no Shiroku Betatsuku nani ka":

Toggle Wide/Narrow Thumbs: